Polityka prywatności

Polityka Prywatności Apartments13.pl

Wprowadzenie

W zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane Apartments13.pl dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są przechowywane przez "Formella" Andrzej Formella i służą do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami "Formella" Andrzej Formella. Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie "Formella" Andrzej Formella w związku w rozporządzeniem RODO.

§1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Formella" Andrzej Formella, dostępne pod adresem internetowym www.artfinance.pl prowadzone przez "Formella" Andrzej Formella, 84-230 Rumia, ul. Tysiąclecia, nr 36, NIP 9580354391.

§2. Inspektor Ochrony Danych

"Formella" Andrzej Formella, nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: wynajem@adres.pl

§3. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym www.apartments13.pl (dalej jako „Serwis Internetowy” lub „Serwis”)
 2. Administrator danych osobowych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników korzystających z Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. W Serwisie mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe, w tym w szczególności umożliwiające dostęp do treści zawartych m.in. w serwisach takich jak: Facebook.com, jak również umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu społecznościowego. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Państwa dane osobowe jako samodzielni administratorzy. Jeśli wystąpi sytuacja, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe jako podmiot przetwarzający, informacje o przetwarzaniu danych osobowych otrzymacie Państwo od administratora, w imieniu którego przetwarzamy dane.
 4. Adresatem usług dostępnych na stronie internetowej Serwisu nie są osoby poniżej 16. roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16. roku życia.
 5. Jeśli w ramach pewnych celów przetwarzania, Administrator danych osobowych wejdzie wspólnie z innym podmiotem w stosunek współadministrowania danymi osobowymi, to informacje w tym zakresie będą przekazane odrębnie, w tym w ramach warunków korzystania z portalu społecznościowego.

§4. Cele, warunki oraz podstawy przetwarzania danych osobowych w serwisie

Administrator danych osobowych przetwarza:

 • dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Serwisie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie, Państwa historii wyszukiwania, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, których pozyskanie i przetwarzanie jest warunkiem umożliwienia prawidłowego działania Serwisu w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak również w celu świadczenia usług niewymagających żadnego kontaktu pomiędzy Administratorem a użytkownikiem Serwisu, tj. przeglądanie stron www Serwisu, wyszukiwarka treści czy usług (dane dot. Twojej aktywności w Serwisie), na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO (świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 • dane osobowe podane w ramach elektronicznych formularzy na stronie Serwisu tj.: dane osobowe wymagane do obsługi skierowanego do Administratora zapytania i udzielenia odpowiedzi przez Administratora, których brak skutkować będzie niemożliwością realizacji usługi,
 • a ponadto przetwarzane są inne dane wskazane dobrowolnie przez użytkownika Serwisu w ramach zapytania złożonego poprzez elektroniczne formularze w Serwisie w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Administratorem, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub wnioski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na nawiązaniu oraz utrzymaniu komunikacji pomiędzy Administratorem, a osobą składającą zapytanie/wniosek, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi;
 • dane osobowe (w szczególności: identyfikatory, treść komentarzy, opinie, polubienia) dotyczące użytkowników odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w ramach mediów społecznościowych lub innych serwisów internetowych ( np. Facebook, Booking.com) w celu prowadzenia oraz informowania o prowadzonej przez Administratora działalności, udostępniania wyrażonych opinii na temat Administratora, analizy i statystyki zgromadzonych danych oraz obrony przed roszczeniami użytkowników bądź dochodzenia roszczeń przez Administratora w świetle przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest budowanie wizerunku Administratora, promowanie świadczonych usług, jak również możliwość dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami, z zastrzeżeniem iż niniejsza Polityka nie stanowi regulacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów w/w serwisów bądź mediów społecznościowych;

§5. Wtyczki społecznościowe

W Serwisie mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne podobnie działające narzędzia społecznościowe, w szczególności umożliwiające użytkownikowi Serwisu wyrażenie swojej opinii o działalności Administratora oraz pozostawania w kontakcie z Administratorem przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych, takich jak: Facebook, Google, Booking, Airbnb jak również umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów społecznościowych mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych serwisów

§6. Czas przetwarzania danych osobowych przez administratora serwisu

Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres niezbędny do realizacji świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną w Serwisie. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosi skuteczny sprzeciw względem przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora Serwisu, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, firma mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, w czasie którego niezbędne może być dochodzenie ewentualnych roszczeń lub podjęcie obrony przed roszczeniami osób, dla celów dowodowych w zakresie roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych.

Dane dotyczące użytkowników Serwisu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu przez użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności poszczególnych przeglądarek internetowych.

§7. Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z art. 4 RODO przez odbiorcę należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Z uwagi na realizację usług świadczonych drogą elektroniczną Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli się o to zwrócą do Administratora wskazując podstawę prawną swoich żądań;
 • dostawcom usług, z którymi współpracujemy, w tym, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za prawidłową obsługę systemów teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi rezerwacyjne na rzecz Administratora, operatorom pocztowym w rozumieniu ustawy- Prawo pocztowe, jak również innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych. w zakresie prowadzonej działalności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze wyraźne zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

§8. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§9. Polityka wykorzystywania plików „cookies” w serwisie

 • Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane pliki „cookies”, zwane dalej jako „Cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego, dostarczenie usług użytkownikom Serwisu.
 • Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwa dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Państwa potrzeb.
 • Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.